Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

nosceteipsum
09:26
6410 7704
tylu nas...
Reposted byisilracosdziwnegoeverybodyliessothershenamehercarmenerrortryagainwhoisjimmylekkaprzesadaataga
nosceteipsum
09:23
3450 bcda 320
we want a kitten
Reposted fromJonae Jonae viabloodywrists bloodywrists
nosceteipsum
09:22
5303 0f24 320
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viabloodywrists bloodywrists
nosceteipsum
09:22
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viabloodywrists bloodywrists
nosceteipsum
09:22
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viabloodywrists bloodywrists
nosceteipsum
09:22
nosceteipsum
09:22
nosceteipsum
09:22
nosceteipsum
09:22
09:22
9300 f064 320
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabloodywrists bloodywrists
nosceteipsum
09:22
6148 68c4 320
Reposted fromtake-care take-care
nosceteipsum
09:22

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viabloodywrists bloodywrists
nosceteipsum
09:21
Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte.
— Haruki Murakami
nosceteipsum
09:21
nosceteipsum
09:21
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
nosceteipsum
09:21
6151 6590 320
Reposted fromtake-care take-care
nosceteipsum
09:21
1661 8ff8 320
Reposted fromfoina foina viatheatreofdream theatreofdream
nosceteipsum
09:21
5563 9c12 320
Coben "Zachowaj spokoj" 11
nosceteipsum
09:21
2130 d231 320
nosceteipsum
09:20
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl